วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสองคอนวิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรมแคนวาเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์