เอกสารโรงเรียน

.

งานวัดผลประเมินผล
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร"
Download
แบบสรุประดับผลการเรียน
Download
งานบุคคล
บันทึกขอไปราชการ
Download
บันทึกข้อความจัดดซื้อจัดจ้าง
Download
Download
แบบขอใช้อาคารสถานที่
Download
แบบคำขออนุญาตใช้รถราชการ
Download
แบบคำขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน
Download
Download
แบบใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ก่อนเวลา 16.00 น
Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
Download
ใบสำคัญรับเงิน
Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
Download
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2565
Download
แผนปฏิบัติการ 2566
Download
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2563 (PDF)
Download
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2563 (Word)
Download
งานกิจการนักเรียน