ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะกระจายโรงเรียนมัธยมสู่ตำบล โดยขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “บึงทอง”จากกระทรวงมหาดไทยจำนวน 35 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ทีหมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้รับบริจาคที่ดินที่มีเขตติดต่อกับโรงเรียน จากนางป่วน นาครินทร์ จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 38 ตาราวา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวาโรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยเปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดสองคอนกลางเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย