คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

1 นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นางสมพร เพิ่มอำนาจ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นายจุติศักดิ์ ทองคำร้อย ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ ไชยโย ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นางสาวพรรณี ฤทธิ์แผลง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายมนตรี สีลานันท์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระครูปลัดชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 พระครูวินัยธรธรรมศักดิ์ ธนิสฺสโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9 นายชัยวัฒน์ โรจนนัครวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายประเสริฐ บุตรดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายถนอม ปานจะอำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 ร้อยโทณัฐวุฒิ ราศี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายณรงค์ พลนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายศุภชัย ครุฑสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ