ตอนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid (TSC)